Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 20.04.16 tarihli Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin  34. maddesi gereğince, bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur. Bu kapsamda enstitümüzde kredisiz (2 0 0) olarak açılan “FBE5001 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Bilim Etiği” dersi 2016-2017 güz döneminden itibaren enstitümüze kayıt yaptıran tüm öğrenciler (tezsiz yüksek lisans programı hariç) tarafından alınmalı ve başarılmalıdır.

FBE5001 dersi enstitümüz Biyomühendislik ana bilim dalı altında dış birim dersi olarak seçilecektir.

FBE5001 Ders İçeriği

BİLİMSEL ARAŞTIRMA

* Araştırma kavramı, amaçlarına ve yöntemlerine göre araştırma (nitel/nicel araştırma)

*Veri toplama süreçleri ve analiz yöntemleri

*Deneysel (laboratuar) ve teorik (kuramsal) çalışmaların model oluşturularak açıklanması

*Geçerlilik ve güvenirlilik kavramları

*Araştırma problemleri ve hipotezlerin belirlenmesi, sonuçların değerlendirilmesi (istatistiksel) ve yorumlanması, diğer yayınlar ile tartışılması

*Araştırmada kaynak kullanımı (metin içi, dipnot, internetin kaynak olarak gösterimi), araştırmanın nereden ve nasıl yapılacağı (internet, kütüphane), araştırmada kullanılacak materyalin tanıtılması (makale, teknik yazı, kısa not, derleme, kitap bölümü)

*Araştırmacı- endüstri ilişkisinden doğan etik zorunluluklar

YAZIM

*Araştırma raporunun biçimsel yapısı ve bilimsel metinde dil kullanımı

*Bilimsel metinde tablo şekil ve grafik kullanımı ve gösterilmesi, açıklanması

*Proje, makale, derleme, teknik yazı, rapor sunumu, anket hazırlanması ve uygulanması ile ilgili yazım kurallarının gösterilmesi ve uygulanması

*Örnek sunumların hazırlanması ve tartışılması

ETİK

* Etik; tanıma, anlama, kavrama, ayırt etme ve bilim ile bağdaştırma (bilim etiği)

*Araştırma etiği kavramı ve araştırma etiği ihlalleri, araştırma etiğinin temel ilkeleri

*Yayın etiği ihlalleri, yazarlık hakkı sorunları, bilimsel yanıltmalar

*Taraflı yayın, Editöryal etik

*Yasal zorunluluklar ve Etik kurul

*Örnek incelemeleri (yayın etiğine aykırı ve uygun olan örnekler) ve sunumları